SubMonokai

By ScruffyDan

A Monokai style dark theme that imitates the color pallet of Sublime Text.